Facebook

Historia

Historia tradycji rybactwa na terenie LGR „Między Nidą a Pilicą” sięga przełomu XVII i XVIII wieku. Wówczas, w wyniku upowszechnienia wykorzystania koła wodnego w różnych dziedzinach gospodarki, istniejące na terenie gminy Ruda Maleniecka słabo zaludnione tereny z licznymi rozlewiskami i lasami wzbudziły zainteresowanie okolicą charakteryzującą się nie tylko pięknymi krajobrazami, ale również rzekami i stawami bogatymi w ryby.

Powoli wzrastała liczba mieszkańców tego terenu, budowano prowizoryczne stawy, w których ryby hodowane były w sposób w pełni naturalny. Pierwszy duży zbiornik, o powierzchni 16 ha, powstał w latach 1782-1784, a jego głównym przeznaczeniem było zasilanie kół wodnych dla istniejącego zakładu metalurgicznego kasztelana Jacka Jezierskiego. Mimo iż zbiornik nigdy nie służył racjonalnej gospodarce hodowli ryb, jego wody były w nie obfite, a brzegi od początku jego istnienia były i są do tej pory oblegane przez licznych wędkarzy. W tamtych latach na terenie objętym LSROR zlokalizowanych było wiele podobnych zbiorników służących działalności kuźnic żelaznych, młynów itp., a jednocześnie bogatych w ryby i przyciągających wędkarzy-rybaków. W opracowaniu Stanisława Janaczka „Powiat Włoszczowski 1999-2009” możemy znaleźć informację o istnieniu na terenie gminy Kluczewsko, w pierwszej połowie XIX wieku, aż 21 mórg zbiorników wodnych.

Rozwój gospodarki rybackiej na szeroką skalę obszar LGR „Między Nidą a Pilicą” zawdzięcza Felicjanowi Jankowskiemu, wybitnemu działaczowi gospodarczemu, który nabył dobra Rudy Malenieckiej w 1900 roku i główny nacisk położył na wykorzystanie terenów w dorzeczach Nidy i Pilicy do intensywnej hodowli ryb.

Rozumiał, że setki okolicznych hektarów rozlewisk i nieużytków można zamienić w stawy hodowlane, ale przy dużych nakładach i tylko pod naukowym dozorem i w oparciu o prace doświadczalno-badawcze, dlatego też ogłosił konkurs na utworzenie placówki ichtiologicznej i kierowanie nią. Ogłoszeniem tym zainteresował się docent Franciszek Staff, biolog znany na skalę europejską, wykładowca biologii i hodowli ryb na Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W dniu 8 listopada 1912 roku obaj panowie podpisali porozumienie i ogłosili utworzenie Stacji Doświadczalnej Rybackiej w Rudzie Malenieckiej – pierwszej tego typu placówki naukowej na ziemiach polskich. W placówce prowadzono intensywne doświadczalnictwo i badania w zakresie hodowli ryb karpiowatych. Stacja istniała do roku 1912, a jej ogromny dorobek naukowy aktualny jest w ichtiologii teoretycznej i praktycznej do dziś. Kontynuacją działalności Stacji była działalność Związku Selektywnego Hodowli Karpia Rasy Polskiej utworzonego przez profesora Staffa w 1921 roku, który na dwunastu obiektach w Polsce prowadził badania w zakresie hodowli karpia, obsady stawów, żywienia ryb i doskonalenia pogłowia. Jednym z tych obiektów były stawy w Rudzie Malenieckiej objęte naukowym dozorem do roku 1939. To właśnie tutaj wyhodowano odmianę karpia królewskiego. W roku 1945 na bazie miejscowych stawów utworzono Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Rudzie Malenieckiej, które do końca swojego istnienia było najbardziej towarowym i efektywnym ekonomicznie w okolicy.

Dzięki sąsiedztwu stawów w Rudzie Malenieckiej gospodarka rybacka rozwinęła się także w okolicach Skórnic, na terenie gminy Fałków. Tam w roku 1945, na bazie już istniejących stawów, utworzono Państwowe Gospodarstwo Rybackie gospodarujące stawami o powierzchni 70 ha. W pierwszej połowie XX wieku powstał również zbiornik wodny „Piskorzeniec” położony na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego w gminie Przedbórz. Obiekt ten powstał w wyniku eksploatacji złóż torfu i stanowi zespół kilku stawów, m.in. „Bolesław” i „Duży”, a działalność rybacka na nim prowadzona była w latach 1951-1992 przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie Kielce – Zakład w Rudzie Malenieckiej, gdzie zajmowano się produkcją ryb karpiowatych. Czas w okolicach II wojny światowej to także rozkwit gospodarki rybackiej na terenie gminy Radków, gdzie początkowo stawy rybne należały do mieszkającego na tym terenie dziedzica, a później na mocy dekretów uwłaszczeniowych majątkiem zaczął dysponować Skarb Państwa poprzez utworzone Państwowe Gospodarstwo Rybackie z siedzibą w Pawęzowie.

Prawdziwy rozkwit gospodarki rybackiej na terenie LGR „Między Nidą a Pilicą” to druga połowa XX wieku. Wówczas na terenie gmin Ruda Maleniecka i Fałków powstają kolejne stawy rybne oraz profesjonalnie wyposażone magazyny rybackie. Na terenie Gminy Radków, w związku z reorganizacją administracyjną województw, Państwowe Gospodarstwo Rybackie przeniosło swoją siedzibę do Maluszyna i prowadziło działalność na stawach o powierzchni 352 ha. Na obiekcie stawowym „Reczków” w gminie Przedbórz gospodaruje Gospodarstwo Rybackie z Rudy Malenieckiej. W wyniku prac melioracyjnych i zabiegów mających na celu zatrzymanie procesu obniżania się zwierciadła wód gruntowych na terenie gminy Włoszczowa powstały nowe zbiorniki o charakterze hodowlanym, a stawy należące do Agencji Nieruchomości Rolnych (wcześniej do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego we Włoszczowie) dzierżawione są przez osoby prywatne prowadzące na nich z sukcesem hodowlę ryb. W Seceminie rozpoczęło działalność gospodarstwo rybackie pana Gałązki, który zakupione stawy stara się skutecznie odbudować i zrekultywować. Działalność rybacka „kwitnie” również na terenie gminy Krasocin, a w gminie Kluczewsko w wyniku zagospodarowania rozlewisk i stawów młyńskich powstały zbiorniki wodne o powierzchni około 16 ha. Kolejne lata to ciągły rozwój i doskonalenie działalności gospodarstw rybackich i kultywowanie związanych z tym tradycji, m.in. przekazywania gospodarstw i wiedzy zdobytej przez lata z pokolenia na pokolenie.

Nierozerwalnie z historią i kulturą gospodarki rybackiej wiąże się wędkarstwo. Wędkowanie towarzyszy nam od zawsze, kiedyś stanowiło jedno ze źródeł zapewnienia podstawowych potrzeb człowieka – żywność darowana nam przez naturę, dziś pełni przede wszystkim funkcje hobbystyczną i rekreacyjną oraz integrującą lokalną społeczność.

Na terenie LGR „Miedzy Nidą a Pilicą” swoją działalność w tym zakresie prowadzą m.in.:

  • Gminny Klub Sportowy GKS Kluczewsko, w skład którego wchodzi sekcja wędkarska licząca około 100 członków, dbająca o systematyczne zarybianie zbiorników i komfort rekreacyjnego wędkowania.
  • Koło Wędkarskie nr 20 w Przedborzu, które powstało w 1953 roku i stanowi jednostkę terenową Okręgu PZW Piotrków Trybunalski, a w swoich szeregach zrzesza około 200 członków. Zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką wędkarsko-rybacką, przeprowadza akcje zarybiania rzeki Pilicy i zalewu w Przedborzu, jak również prowadzi działalność mającą na celu ochronę wód i ichtiofauny dorzecza Pilicy.
  • Stowarzyszenie Sympatyków Wędkarstwa i Rekreacji „Źródło Białej Nidy” w Moskorzewie – powstałe w 1998 roku. Jego członkowie przeprowadzili z własnej inicjatywy i własnych środków modernizację jednego ze zbiorników wodnych na terenie gminy, będącego własnością Skarbu Państwa.
  • Stowarzyszenie Wędkarskie Karpik w Moskorzewie – nowopowstałe stowarzyszenie (zarejestrowane w 2009 roku) gospodarujące stawem utworzonym w Moskorzewie na działce będącej własnością gminy.
  • Stowarzyszenie Wędkarstwa, Rekreacji i Sportu „Łuk” w Chlewskiej Woli.
  • Włoszczowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego „BIG FISH” we Włoszczowie,
  • Włoszczowskie Towarzystwo Wędkarstwa Sportowego „Lin” we Włoszczowie.

Nasi członkowie