Facebook

O nas

Stowarzyszenie „LGR Między Nidą a Pilicą” powstało 16 września 2009 roku z inicjatywy 9 gmin oraz mieszkańców obszaru związanego z działalnością rybacką.

Lokalna Grupa Rybacka reprezentuje trzy sektory: społeczny, gospodarczy oraz publiczny.

Obejmuje zasięgiem 9 gmin: Fałków, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Przedbórz ,Radków, Ruda Maleniecka, Secemin i Włoszczowa.

 

Cele, organy statutowe oraz zasady działania LGR

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich;
 2. Aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa;
 3. Realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);
 4. Złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.
 5. Współpraca z innymi społecznościami rybackimi w kraju.

Statutowymi organami Stowarzyszenia LGR „Między Nidą a Pilicą” są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Komitet.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Opracowanie i przyjęcie LSROR dla obszaru działania LGR;
 2. Rozpowszechnianie założeń LSROR;
 3. Realizację zadań wynikających z przyjętej LSROR;
 4. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSROR;
 5. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej LSROR;
 6. Wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”;
 7. Zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku życia.

Stowarzyszenie działa na mocy aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72,poz. 619),
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.Urz. UE L 223 z 15.08.2006r. Str. 1),
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego,
 • Statutu.

Dane Stowarzyszenia:
Numer KRS: 0000344424
NIP: 6090054674
REGON: 260349280
Adres siedziby: os. Brożka 3, 29-100 Włoszczowa

Nr konta bankowego -  Bank Spółdzielczy we Włoszczowie: 26 8525 0002 0000 0010 6311 0001

 

Nasi członkowie