Facebook

Dla samorządu

Samorządy będące członkami LGR „Miedzy Nidą a Pilicą” zachęcamy do udziału w ramach następujących działań:

I. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA, w ramach którego dotowane będą następujące przedsięwzięcia:

  1. Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet.
  2. Poprawa funkcjonowania transportu publicznego, poprzez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę małej architektury, służącej wykonywaniu działalności związanej z tym transportem.
  3. Rewitalizacja miejscowości w wyniku  realizacji operacji polegającej szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu.
  4. Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.
  5. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
  6. Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.
  7. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).
  8. Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.
  9. Realizacja wydarzeń promujących walory turystyczne i kulturalne obszaru objętego LSROR – promocję obszaru LSROR.
  10.  Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR. 

Pomoc na realizację operacji określonych powyżej jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym.

REFUNDACJA

Pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotów kwalifikowanych w wysokości do 85%.
Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania

LIMIT POMOCY

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi  3 000 000 zł dla jednego beneficjenta, z tym że dofinansowanie na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000 zł.

 

W ramach działania OCHRONA ŚRODOWISKA I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI ORAZ PRZYWRACANIU POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ dotowane będą następujące projekty:

1)  Inwestycje melioracyjne związane z:

    a)  rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych,

    b)  ochroną przeciwpowodziową,

    c)  regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,

    d)  uchylono,

    e)  ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

- z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.

2.  Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych.

3)  Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.

4)  Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

5)  Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.

6)  Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.

7)  Remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.

8)  Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

 

REFUNDACJA

Pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 85 %.
Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania

LIMIT POMOCY

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi  2 000 000 zł dla jednego beneficjenta, z tym że dofinansowanie na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Nasi członkowie