Facebook

Dla rybaków

Dla przedsiębiorców i osób fizycznych związanych z sektorem rybackim istnieje możliwość dofinansowania z następujących zakresów:

Jednym z celów jakie realizujmy jest udzielanie pomocy przedsiębiorcom, którzy zamierzają rozwijać istniejące i podejmować nowe działalności gospodarcze.

W ramach zakresu WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA pomoc na realizację projektów obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1)  Adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet.

2)  Poprawa funkcjonowania transportu publicznego, poprzez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę małej architektury, służącej wykonywaniu działalności związanej z tym transportem.

3)  Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu.

4)  Remont, odbudowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

5)  Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

6) Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.

7)  Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno-sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.).

8)  Tworzenie lub rozwój muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi.

9)  Realizacja wydarzeń promujących walory turystyczne i kulturalne obszaru objętego LSROR – promocję obszaru LSROR.

10)  Popularyzacja rybactwa związana z obszarem objętym LSROR.

Pomoc na realizację operacji określonych powyżej jest przyznawana na operacje o charakterze niezarobkowym.

REFUNDACJA

Pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotów kwalifikowanych w wysokości do 85%.
Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania

LIMIT POMOCY

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 3 000 000 zł dla jednego beneficjenta, z tym że dofinansowanie na jedną operację nie może przekroczyć 1 500 000 zł.

 

W ramach działania RESTRUKTURYZACJA LUB REORIENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, LUB DYWERSYFIKACJA ZATRUDNIENIA OSÓB MAJĄCYCH PRACĘ ZWIĄZANĄ Z SEKTOREM RYBACTWA, W DRODZE TWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC PRACY POZA TYM SEKTOREM pomoc na realizację obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1)  Budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki.

2)  Zagospodarowanie terenu, na którym ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza.

3)  Wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, w zakresie niezbędnym do jej prowadzenia.

4)  Remont lub adaptacja statku rybackiego, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza, lub zakup lub budowa nowej jednostki pływającej, na której ma być prowadzona działalność gospodarcza.

5)  Udział w kursach, szkoleniach, stażach i innych formach kształcenia, mających na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

6)  Zakup maszyn, urządzeń lub środków transportu, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych.

REFUNDACJA

Pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60%. Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

LIMIT POMOCY

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 900 000 zł. dla jednego beneficjenta, z tym że dofinansowanie na jedną operację nie może przekroczyć 450 000 zł.

 

W ramach działania PODNOSZENIE WARTOŚCI PRODUKTÓW RYBACTWA, ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCEJ OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA,pomoc na realizację projektów obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1)  Tworzenie lub rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, prowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38) lub rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. Nr 113, poz. 753).

2)  Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie:

   a)  konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych,

   b)  naprawy i konserwacji statków i łodzi,

   c)  handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

   d)  działalności usługowej związanej z wyżywieniem,

   e)  działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalności powiązanej,

   f)  działalności prawniczej, rachunkowo – księgowej i doradztwa podatkowego,

   g)  działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analiz technicznych,

   h)  opieki zdrowotnej,

   i)  działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej,

   j)  naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,

  k)  wykonywania robót budowlanych wykończeniowych,

l)  działalności związanej z zakwaterowaniem lub usługami gastronomicznymi.

REFUNDACJA

Pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 60%. Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

LIMIT POMOCY

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 600 000 zł. dla jednego beneficjenta w okresie realizacji programu z tym że dofinansowanie na jedną operację nie może przekroczyć  300 000 zł.

 

W ramach działania OCHRONA ŚRODOWISKA LUB DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO NA OBSZARACH ZALEŻNYCH OD RYBACTWA W CELU UTRZYMANIA JEGO ATRAKCYJNOŚCI LUB PRZYWRÓCENIA POTENCJAŁU PRODUKCYJNEGO SEKTORA RYBACTWA, W PRZYPADKU JEGO ZNISZCZENIA W WYNIKU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ dotowane będą następujące projekty:

1)  Inwestycje melioracyjne związane z:

a)  rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych,

b)  ochroną przeciwpowodziową,

c)  regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji,

d)  uchylono,

e)  ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

-   z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych na terenach, na których jest prowadzona działalność polegająca na chowie i hodowli ryb lub innych organizmów wodnych

 

2)  Budowa, odbudowa, rozbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych.

3)  Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.

4)  Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

5)  Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.

6)  Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.

7)  Remont lub odbudowa budynków lub budowli lub remont lub wymiana instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w tych budynkach, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.

8)  Zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

 

REFUNDACJA

Pomoc finansowa w ramach konkursu przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości do 85 %.
Istnieje możliwość uzyskania zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania

LIMIT POMOCY

Pomoc na realizację operacji w ramach tego działania przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 2 000 000 zł dla jednego beneficjenta, z tym że dofinansowanie na jedną operację nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

 

Nasi członkowie