Facebook

Aktualności

Walne Zebranie Członków LGR za nami

W dniu 17 marca 2017 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego  we Włoszczowie odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”. Zebranie otworzył i przybyłych powitał Prezes Zarządu LGR - Piotr Piec.

Po wyborze członków Komisji Skrutacyjnej do liczenia głosów na posiedzeniu, dokonano wyboru Przewodniczącego WZC - został nim Pan Piotr Piec - 
i Sekretarza WZC, którym został Pan Roman Nowak.

W ramach planowanego porządku obrad zostały omówione następujące zagadnienia:

*  zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków LGR z dnia 18 marca 2016 roku,

*  przedstawienie przez Pana Dariusza Gieronia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 i jego przyjęcie przez WZC,

*  przedstawienie przez Prezesa Piotra Pieca sprawozdania z działalności Zarządu LGR za rok 2016 i jego zatwierdzenie,

*  przedstawienie przez Przewodniczącego WZC  - sprawozdania finansowego LGR za rok 2016 i jego zatwierdzenie,

*  przedstawienie przez Wiceprezesa Romana Nowaka sprawozdania z opłacenia przez Członków LGR składek w 2016 roku 
i ich wydatkowania przez Zarząd wraz z propozycją wysokości i zasad opłacenia składek członkowskich na rok 2017.

W sprawach różnych Prezes Piotr Piec przedstawił  plan działania Zarządu na rok 2017. Poinformował zebranych, że planowana jest kolejna edycja konkursu grantowego "BONUS". Zachęcił również zebranych Członków LGR do dzielenia sie pomysłami na realizację projektów, w których nasz LGR mógłby wziąć udział, bądź też samodzielnie taki projekt realizować. Prezes poinformował, że LGR będzie podejmować  próby aplikacji dodatkowych środków finansowych w naborach wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym np. z RPO WŚ.

Po realizacji wszystkich punktów obrad WZC Przewodniczący  o godz. 14.30 zamknął posiedzenie.

  

Nasi członkowie