Facebook

Aktualności

Rusza VIII edycja konkursu "BONUS MIĘDZY NIDĄ A PILICĄ"

Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą”

ogłasza nabór wniosków w ramach VIII  edycji konkursu

 „Bonus Między Nidą a Pilicą”

 

Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarze następujących gmin: Fałków, Krasocin, Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Ruda Maleniecka, Secemin - wchodzących w skład Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”, w realizowanych przez nie działaniach.

1.      Wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs „Bonus Między Nidą a Pilicą” wynosi: 28 500 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 

2.      Zasady przyznawania dofinansowania:

 - o przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na w/w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”.

-   regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej LGR „Między Nidą a Pilicą” – www.miedzynidaapilica.pl 

3.   Termin realizacji projektu:
Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia  31.10. 2019 r.

 

4.      Termin i sposób składania wniosków:

 

- aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 03 czerwca - do 21 czerwca 2019 roku dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy właściwego miejscowo dla Wnioskodawcy (SEKRETARIAT).

 

- do wniosku należy dołączyć dokumenty zgodnie z listą załączników wymienionych
w „Regulaminie
naboru wniosków”. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5.      Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków: Wnioski będą oceniane przez Zarząd LGR „Między Nidą a Pilicą”, który dokona oceny i wyboru wniosku na podstawie zgodności z zakresem realizacji określonym w punkcie III „Regulaminu” naboru wniosków oraz kryteriami wyboru operacji. Wyniki oceny wniosku przez Zarząd LGR „Między Nidą a Pilicą” zostaną umieszczone na stronie internetowej LGR oraz przesłane na adres e-mailowy wnioskodawcy podany we wniosku o dotację.

Aby zapoznać się szczegółowo z dokumentami konkursowymi kliknij  tutaj.

Nasi członkowie